Peter Mészáros

@ 3lobit

Viac ako desať rokov pracuje v neziskovom sektore, zaoberá sa predovšetkým otázkami sociálnej integrácie znevýhodnených osôb. Od roku 2007 vedie občianske združenie 3lobit, ktorého cieľom je podporovať uplatňovanie vybraných terapeutických metód a integračných aktivít s cieľom posilnenia osôb so zdravotným znevýhodnením, ich nezávislosti a šance na sociálne začlenenie. Na Slovensku je organizácia jedným z lídrov v navrhovaní multisenzorického prostredia s využitím najnovších technológií na podporu terapeutickej, relaxačnej a podporne pedagogickej práce v špeciálnych školách, špecializovaných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Peter absolvoval bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave. Neskôr získal magisterský titul na University of Chicago v Illinois, USA.