Mgr. Peter Gömöry, PhD.

riaditeľ Astronomického ústavu SAV @ riaditeľ Astronomického ústavu SAV

Od roku 2013 je samostatným vedeckým pracovníkom (vedecká kvalifikácia IIa). Od roku 2017 vykonáva funkciu vedúceho Oddelenia fyziky Slnka. Od júna 2019 pôsobí ako riaditeľ Astronomického ústavu SAV. Hlavným oborom jeho vedeckej činnosti je výskum magnetických štruktúr a aktívnych javov v slnečnej atmosfére. V roku 2008 získal dvojročný post-doc pobyt na Univerzite v Grazi v Rakúsku. Okrem toho absolvoval ďalšie dva dlhodobé pobyty v zahraničí: na Leibniz-Institut für Astrophysik (AIP), Potsdam, Nemecko (6 mesiacov) a na Sterrekundig instituut, Utrecht University, Holandsko (10 mesiacov). Okrem toho absolvoval ďalších 41 krátkodobých pobytov (v celkovom trvaní
545 dní) na významných, medzinárodných, vedeckých inštitúciách. Peter Gömöry doteraz viedol a vedie celkovo 10 zahraničných a domácich
vedeckých projektov, ktoré boli získané v rámci rôznych grantových schém napr.: H2020, FP7, APVV, VEGA a DFG. V súčasnosti je vedúcim troch
projektov (H2020 2x, VEGA). Bol vedúcim viacerých medzinárodných pozorovacích kampaní, ktoré zahŕňali merania na najväčších európskych
slnečných ďalekohľadoch. V súčasnej dobe prednáša na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach predmet Fyzika Slnka.