Helena Vlnková

@ Pro Autis

Manažérka sociálnych služieb Lepší svet n.o. v Trenčíne
Riaditeľka Trenčianskeho autistického centra PRO AUTIS

Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika, občianska náuka, etická výchova.

Kurzy: Opatrovateľský, inštruktor sociálnej rehabilitácie, bazálna stimulácia